Có gì mới?
Diễn đàn số - Diễn đàn rao vặt trực tuyến

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Thông báo Thông báo hoạt động từ ban quản trị

Admin

Administrator
Nhân viên
Diễn đàn rao vặt được lập ra với mục đích làm nơi giao lưu, trao đổi của mọi người. Mọi người, không có bất kỳ sự phân biệt hoặc hạn chế nào, đều có thể đăng ký làm thành viên của Diễn đàn và phải tuân thủ các quy định sau:

I. Phạm vi áp dụng và Ngôn ngữ sử dụng

1. Phạm vi áp dụng: Áp dụng đối với tất cả những thành viên trên mạng xã hội rao vặt.

2. Ngôn ngữ sử dụng:
Sử dụng tiếng Việt có dấu là ngôn ngữ chính khi tham gia đăng bài trên Diễn đàn. Đối với thành viên là người nước ngoài hoặc người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài không sử dụng thành thạo bộ gõ tiếng Việt có thể đăng bài bằng tiếng Việt không dấu (không khuyến khích) hoặc sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ 2 trên Diễn đàn.
Đặc biệt chúng tôi khuyến cáo đến toàn thể thành viên tuyệt đối không spam vì bạn có spam đến mấy thì chúng tôi cũng sẽ loại bỏ bài viết và quyền hạn của bạn , xin hãy cân nhắc khi đánh đổi quyền lợi của bạn tại diễn đàn này
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Bên trên